Závěrečná kapitola prvního svazku kroniky

publikováno 27. 3. 2008

občanského sdružení Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem

Kapitola o valné hromadě 7.2.2008 uzavřela devítiletou historii našeho Spolku rodáků a přátel města Lysá n.L. jako právně deklarovaného občanského sdružení. Začínám takto aniž bych přehlédl, že myšlenka na oživení vztahu k našemu městu a jeho historii vznikla již o dva roky dříve, v městské knihovně, jak o tom svědčí záznam v této kronice na straně 33.

Devět let se třemi volebními obdobími existence občanského sdružení, na jejichž začátku vznikla tato kronika, jsou historicky relativně krátkým obdobím. Dle svědectví této kroniky však lze právem naopak tvrdit až o nečekaně bohaté činnosti ve prospěch lyské veřejnosti a našich spoluobčanů.

Tuto kroniku jsem dobrovolně otevřel na přání členstva na jednání květnové schůze v roce 1999. Tohoto úkolu jsem se ujal bez velkých zkušeností a ve víře, že snad nezklamu. Přiznávám, že jsem se celou dobu učil, přijímal rady a nezištnou pomoc mnohých členů spolku. Všem patří můj dík. Považuji za povinnost uvést alespoň některé přátele a rodáky, na které jsem byl bezprostředně odkázán oněch devět let práce na kronice, včetně informační skříňky na Husově náměstí. Uvádím je bez titulů, ale snad s dostatečným výrazem jejich zásluh v práci pro náš spolek: Vladimír Koleška, bývalý předseda (dnes čestný předseda); Marie Beníková, bývalá jednatelka;
Blanka Řeháková, hospodářka (dnes členka revizní komise); manželé Marie a Jan Kořínkovi jako rodinný zdroj informací, rad a fotografií; Dana Papáčková, současná předsedkyně spolku a Vlasta Karásková, nynější tisková podpora kronikáře.

Svoji úlohu a závazky jsem bral vážně a snad i odpovědně, jak jsem se snažil o vše ve svém životě, i když to někdy "bolelo". I přesto jsem vděčný osudu, jenž mi dopřál dát něco městu, ve kterém jsem se narodil, dokonce v Zámecké ulici (kdysi v "Kaštanech").

Přeji mému pokračovateli, jakož i všem ostatním obětavým a nadšeným funkcionářům Spolku rodáků, mnoho sil a nadšení k uskutečňování jejich cílů v záslužné společenské práci.

Bernard Knápek, kronikář

Valná hromada 7. 2. 2008

publikováno 8. 2. 2008

Valná hromada 7.2.2008 byla zajímavá již jenom z "numerického" pohledu. Byla třetím zakončením tříletého období činnosti našich zastupitelů, rady spolku a příslušné revizní komise. Byli jsme svědky rekapitulace rostoucí úrovně naší činnosti od zrodu spolku až do dnešních dnů. O tom svědčil obrazový záznam jako ,,zpráva o činnosti,, za uplynulý rok 2007. Mimochodem toto provedení roční rekapitulace / již třetí / by mohlo být použito např. jako elektronická příloha naší budoucí kroniky.

Vřele byla přijata i kulturní vložka programu valné hromady. Představili se v ní studenti místního odborného učiliště, kteří jako manekýnky a manekýni předvedli, co dokáží vytvořit v oboru současného odívání.

Z klasických kapitol jednání na valných hromadách následovaly- zpráva o činnosti / formou již zmíněného obrazového zpravodajství /, zpráva revizní komise, návrh činnosti na rok 2008 a orientační rozpočet. Byly schváleny jednomyslně.

Z diskuse a závěrečného jednání si zaslouží poznamenat: Nezapomněli jsme na zásluhy jednotlivých členů, jež se podíleli na úspěších spolku v minulém roce. S projevenou vděčností jim byly předány malé věcné pozornosti, podobně jako některým členům, kteří prožili v roce 2007 svá životní jubilea.

Pro pořádek uvádím, že byl schválen návrh na usnesení a výsledky voleb zastupitelů pro příští tři roky naší činnosti. Voleb se účastnilo 39 řádných členů. Do rady Spolku rodáků byli zvoleni, podle pořadí volebního lístku-

  • Jiří Hanžlík
  • Magda Horčičková
  • Mgr. Jan Kořista
  • PhDr. Dana Papáčková
  • Dagmar Pechová
  • Bc. Vendula Pechová
  • Mgr. Věra Škvrnová

Do revizní komise byly zvoleny:

  • Marcela Chloupková
  • Jaroslava Piskáčková
  • Ing. Blanka Řeháková

Celkovou účast tvořilo 41 členů, 17 hostů a 11 účastníků kulturní vložky.

Závěrem považuji za povinnost připomenout, že za našimi úspěchy stojí obětavost mnoha desítek nejen našich členů, ale i přátel a sympatizantů města a našeho spolku. Nelze je v této skromné kronice všechny jmenovat, kromě jedné osobnosti, jež vše jistí, tmelí a inspiruje – paní PhDr. Dana Papáčková, dosavadní a snad i budoucí předsedkyně spolku.

Bernard Knápek, kronikář

Se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem do r. 2008

Dne 7. 2. 2008 se uskutečnila volební valná hromada Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem. Konala se ve školní jídelně Eurestu, protože se již společně s našimi členy, přáteli Spolku a účinkujícími prostě jinam nevejdeme.

Zpráva o činnosti za r. 2007 proběhla formou prezentace fotografií z našich akcí,
které byly spolu s příjemnou hudbou pro některé z nás oživenou vzpomínkou na nezapomenutelný kulturní zážitek, pro jiné zase motivací k návštěvě těch letošních. A pro nás, organizátory, třeba i malou radostí nad tím, co se nám v uplynulém roce povedlo.

S inspirativní módní přehlídkou oživili program valné hromady studentky a studenti SŠ a SOU v Lysé nad Labem.

Dle stanov Spolku to byla valná hromada volební. Tři roky v životě člověka, tři roky v činnosti Spolku. Je to hodně nebo málo? Z hlediska získávání životních zkušeností a nových poznatků to není moc. Učíme se stále, s každou novou akcí,
kontakty se zajímavými lidmi či návštěvami partnerských měst ( Kuks a Břeclav ). Důležité bylo i to, že nám členové minulé rady zůstali „věrni“, pomohli a pomáhají dobrou radou i bohatými zkušenostmi. Vyšlapali nám cestičku, po které jsme pokračovali dále. Snad jsme je nezklamali.

Podařilo se rozšířit členskou základnu o mladé a aktivní členy, okruh přátel a sponzorů Spolku rodáků a vytvořit tak tým obětavých lidí, kteří za sebou zanechali kus poctivé práce k radosti nás všech.

Také množství financí, které "natekly" do naší pokladny jako dotace Středočeského kraje nebo z Města Lysá nad Labem spolu s finančními či materielními dary sponzorů nám umožnily realizovat akce v takovém rozsahu. Pomohli nám naplnit cíl, zanesený ve Stanovách spolku – zviditelnit naše město a jeho bohatou historii.

Spolu s pí. Dr. Věrou Bodnárovou, vedoucí odboru kultury, jsme obohatili prodejem Šporkovského vína, skleniček s logem města a dárkových sad sortiment propagačních a upomínkových předmětů našeho města a díky obětavosti manželů Kořínkových vznikl "živý" kalendář Lysé nad Labem na r. 2007.

Na této valné hromadě jsme zároveň poděkovali p. Bernardu Knápkovi za pečlivou a dlouholetou práci kronikáře. Jeho vzorně a s láskou vedená kronika je svědectvím
o všech akcích Spolku rodáků a přátel města od jeho samých počátků . Na vlastní žádost by chtěl tuto funkci předat někomu "technicky zdatnějšímu" , i když jsme potěšeni, že i nadále můžeme počítat s jeho pomocí.

Nově zvolené radě, ve složení PhDr. Dana Papáčková, Dagmar Pechová, Magda Horčičková, Jiří Hanžlík, Mgr. Jan Kořista, Bc. Vendula Pechová, Mgr. Věra Škvrnová, a revizní komisi, ve složení Ing. Blanka Řeháková, Marcela Chloupková a Jaroslava Piskáčková, přejeme hodně nových podnětů a tvůrčího elánu.

Člověk by nikdy neměl být spokojený s aktuálním stavem, každý dosažený cíl by měl
být počátkem cesty k cílům novým, vyšším. A ty jsme si nastínili v plánu na r. 2008.

Děkujeme všem, kteří nám svojí "troškou do mlýna" pomohli a budeme se těšit na další společné akce. A Vás všechny, kterým se naše akce líbily, zveme na ty letošní. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách: www.spolekrodakulysa.cz nebo ve skříňce na náměstí .