Další beseda pořádaná Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem

publikováno 7. 4. 2008

Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem obnovil tradici a pořádá besedy s občany, kteří jsou něčím výjimeční – buď svým koníčkem, svými předky či svým neobvyklým zaměstnáním.

Jako prvního jsme si pozvali kronikáře našeho spolku a známého řezbáře p. Bernarda Knápka, pak mezi nás přišel p. Ing. Karel Otava, vášnivý radioamatér, který se s námi zatoulal se svým koníčkem až na dva turecké ostrovy a dne 13. března 2008 jsme si na besedu pozvali p. Adolfa Hradeckého, rodáka z Lysé nad Labem, nyní žijícího ve Staré Boleslavi.

Pan Adolf Hradecký je rytířem Řádu sv. Huberta, který má sídlo na Kuksu. Řád sv. Huberta má dlouho tradici, jeho zakladatelem byl již František Antonín hrabě Špork. Po smrti F. A. Šporka řád zanikl, ve druhé pol. 20. století však byla činnost řádu obnovena. Obec Kuks i město Lysá nad Labem mám k osobě F. A. Šporka velice blízko, proto byla navázána úzká spolupráce mezi naším spolkem a řádem. Členové řádu se již několik let zúčastňují Slavností hraběte Šporka, kdy v kostele sv. Jana Křtitele zaznívá slavnostní troubená Svatohubertská mše.

To byl jeden z důvodů, proč jsme si p. Hradeckého mezi nás pozvali. Poutavé vyprávění o poslání řádu, který umožňuje m.j. svým členům prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností v oblasti duchovní, mysliveckých tradic a zvyklostí, etiky v myslivecké činnosti a ušlechtilé honby, šíří osvětu v těchto oblastech, podporuje dobročinné aktivity svých členů, organizuje, pořádá a ovlivňuje aktivity na záchranu a obnovu památek na Řád Františka Antonína hraběte Šporka, památek mysliveckých, lesnických, rybářských a přírodopisných v rámci sídla Řádu a v oblasti působení jeho členů, nás nejen zaujalo ale i rozšířilo naše znalosti.

Beseda byla doplněna zajímavou projekcí filmů o historii řádu a o pořádání Slavností sv. Huberta na Kuksu.

Za Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem

Blanka Řeháková

Závěrečná kapitola prvního svazku kroniky

publikováno 27. 3. 2008

občanského sdružení Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem

Kapitola o valné hromadě 7.2.2008 uzavřela devítiletou historii našeho Spolku rodáků a přátel města Lysá n.L. jako právně deklarovaného občanského sdružení. Začínám takto aniž bych přehlédl, že myšlenka na oživení vztahu k našemu městu a jeho historii vznikla již o dva roky dříve, v městské knihovně, jak o tom svědčí záznam v této kronice na straně 33.

Devět let se třemi volebními obdobími existence občanského sdružení, na jejichž začátku vznikla tato kronika, jsou historicky relativně krátkým obdobím. Dle svědectví této kroniky však lze právem naopak tvrdit až o nečekaně bohaté činnosti ve prospěch lyské veřejnosti a našich spoluobčanů.

Tuto kroniku jsem dobrovolně otevřel na přání členstva na jednání květnové schůze v roce 1999. Tohoto úkolu jsem se ujal bez velkých zkušeností a ve víře, že snad nezklamu. Přiznávám, že jsem se celou dobu učil, přijímal rady a nezištnou pomoc mnohých členů spolku. Všem patří můj dík. Považuji za povinnost uvést alespoň některé přátele a rodáky, na které jsem byl bezprostředně odkázán oněch devět let práce na kronice, včetně informační skříňky na Husově náměstí. Uvádím je bez titulů, ale snad s dostatečným výrazem jejich zásluh v práci pro náš spolek: Vladimír Koleška, bývalý předseda (dnes čestný předseda); Marie Beníková, bývalá jednatelka;
Blanka Řeháková, hospodářka (dnes členka revizní komise); manželé Marie a Jan Kořínkovi jako rodinný zdroj informací, rad a fotografií; Dana Papáčková, současná předsedkyně spolku a Vlasta Karásková, nynější tisková podpora kronikáře.

Svoji úlohu a závazky jsem bral vážně a snad i odpovědně, jak jsem se snažil o vše ve svém životě, i když to někdy "bolelo". I přesto jsem vděčný osudu, jenž mi dopřál dát něco městu, ve kterém jsem se narodil, dokonce v Zámecké ulici (kdysi v "Kaštanech").

Přeji mému pokračovateli, jakož i všem ostatním obětavým a nadšeným funkcionářům Spolku rodáků, mnoho sil a nadšení k uskutečňování jejich cílů v záslužné společenské práci.

Bernard Knápek, kronikář

Valná hromada 7. 2. 2008

publikováno 8. 2. 2008

Valná hromada 7.2.2008 byla zajímavá již jenom z "numerického" pohledu. Byla třetím zakončením tříletého období činnosti našich zastupitelů, rady spolku a příslušné revizní komise. Byli jsme svědky rekapitulace rostoucí úrovně naší činnosti od zrodu spolku až do dnešních dnů. O tom svědčil obrazový záznam jako ,,zpráva o činnosti,, za uplynulý rok 2007. Mimochodem toto provedení roční rekapitulace / již třetí / by mohlo být použito např. jako elektronická příloha naší budoucí kroniky.

Vřele byla přijata i kulturní vložka programu valné hromady. Představili se v ní studenti místního odborného učiliště, kteří jako manekýnky a manekýni předvedli, co dokáží vytvořit v oboru současného odívání.

Z klasických kapitol jednání na valných hromadách následovaly- zpráva o činnosti / formou již zmíněného obrazového zpravodajství /, zpráva revizní komise, návrh činnosti na rok 2008 a orientační rozpočet. Byly schváleny jednomyslně.

Z diskuse a závěrečného jednání si zaslouží poznamenat: Nezapomněli jsme na zásluhy jednotlivých členů, jež se podíleli na úspěších spolku v minulém roce. S projevenou vděčností jim byly předány malé věcné pozornosti, podobně jako některým členům, kteří prožili v roce 2007 svá životní jubilea.

Pro pořádek uvádím, že byl schválen návrh na usnesení a výsledky voleb zastupitelů pro příští tři roky naší činnosti. Voleb se účastnilo 39 řádných členů. Do rady Spolku rodáků byli zvoleni, podle pořadí volebního lístku-

  • Jiří Hanžlík
  • Magda Horčičková
  • Mgr. Jan Kořista
  • PhDr. Dana Papáčková
  • Dagmar Pechová
  • Bc. Vendula Pechová
  • Mgr. Věra Škvrnová

Do revizní komise byly zvoleny:

  • Marcela Chloupková
  • Jaroslava Piskáčková
  • Ing. Blanka Řeháková

Celkovou účast tvořilo 41 členů, 17 hostů a 11 účastníků kulturní vložky.

Závěrem považuji za povinnost připomenout, že za našimi úspěchy stojí obětavost mnoha desítek nejen našich členů, ale i přátel a sympatizantů města a našeho spolku. Nelze je v této skromné kronice všechny jmenovat, kromě jedné osobnosti, jež vše jistí, tmelí a inspiruje – paní PhDr. Dana Papáčková, dosavadní a snad i budoucí předsedkyně spolku.

Bernard Knápek, kronikář