Se Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem do r. 2008

publikováno 8. 2. 2008

Dne 7. 2. 2008 se uskutečnila volební valná hromada Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem. Konala se ve školní jídelně Eurestu, protože se již společně s našimi členy, přáteli Spolku a účinkujícími prostě jinam nevejdeme.

Zpráva o činnosti za r. 2007 proběhla formou prezentace fotografií z našich akcí,
které byly spolu s příjemnou hudbou pro některé z nás oživenou vzpomínkou na nezapomenutelný kulturní zážitek, pro jiné zase motivací k návštěvě těch letošních. A pro nás, organizátory, třeba i malou radostí nad tím, co se nám v uplynulém roce povedlo.

S inspirativní módní přehlídkou oživili program valné hromady studentky a studenti SŠ a SOU v Lysé nad Labem.

Dle stanov Spolku to byla valná hromada volební. Tři roky v životě člověka, tři roky v činnosti Spolku. Je to hodně nebo málo? Z hlediska získávání životních zkušeností a nových poznatků to není moc. Učíme se stále, s každou novou akcí,
kontakty se zajímavými lidmi či návštěvami partnerských měst ( Kuks a Břeclav ). Důležité bylo i to, že nám členové minulé rady zůstali „věrni“, pomohli a pomáhají dobrou radou i bohatými zkušenostmi. Vyšlapali nám cestičku, po které jsme pokračovali dále. Snad jsme je nezklamali.

Podařilo se rozšířit členskou základnu o mladé a aktivní členy, okruh přátel a sponzorů Spolku rodáků a vytvořit tak tým obětavých lidí, kteří za sebou zanechali kus poctivé práce k radosti nás všech.

Také množství financí, které "natekly" do naší pokladny jako dotace Středočeského kraje nebo z Města Lysá nad Labem spolu s finančními či materielními dary sponzorů nám umožnily realizovat akce v takovém rozsahu. Pomohli nám naplnit cíl, zanesený ve Stanovách spolku – zviditelnit naše město a jeho bohatou historii.

Spolu s pí. Dr. Věrou Bodnárovou, vedoucí odboru kultury, jsme obohatili prodejem Šporkovského vína, skleniček s logem města a dárkových sad sortiment propagačních a upomínkových předmětů našeho města a díky obětavosti manželů Kořínkových vznikl "živý" kalendář Lysé nad Labem na r. 2007.

Na této valné hromadě jsme zároveň poděkovali p. Bernardu Knápkovi za pečlivou a dlouholetou práci kronikáře. Jeho vzorně a s láskou vedená kronika je svědectvím
o všech akcích Spolku rodáků a přátel města od jeho samých počátků . Na vlastní žádost by chtěl tuto funkci předat někomu "technicky zdatnějšímu" , i když jsme potěšeni, že i nadále můžeme počítat s jeho pomocí.

Nově zvolené radě, ve složení PhDr. Dana Papáčková, Dagmar Pechová, Magda Horčičková, Jiří Hanžlík, Mgr. Jan Kořista, Bc. Vendula Pechová, Mgr. Věra Škvrnová, a revizní komisi, ve složení Ing. Blanka Řeháková, Marcela Chloupková a Jaroslava Piskáčková, přejeme hodně nových podnětů a tvůrčího elánu.

Člověk by nikdy neměl být spokojený s aktuálním stavem, každý dosažený cíl by měl
být počátkem cesty k cílům novým, vyšším. A ty jsme si nastínili v plánu na r. 2008.

Děkujeme všem, kteří nám svojí "troškou do mlýna" pomohli a budeme se těšit na další společné akce. A Vás všechny, kterým se naše akce líbily, zveme na ty letošní. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách: www.spolekrodakulysa.cz nebo ve skříňce na náměstí .

Prezentace bakalářských prací 18.1.2008

publikováno 18. 1. 2008

Byla to naše první akce v tomto roce, byť jsme byli jen v roli spolupořadatelů. Hlavním orgánem byl Státní okresní archiv Nymburk a jeho pracoviště v Lysé n.L v budově bývalého Augustiniánského kláštera. Programovým tématem byl v současné době nejživější problém urbanistického řešení několika lokalit v našem městě, např. části Zemské stezky, Husova náměstí, bývalé Fruty, křižovatky ulic Sojovická – Stržiště.

Mým úkolem, jako kronikáře, bylo a tak činím, zaznamenat události jako takové. Dvě studentky a dva studenti, v rámci svého bakalářského studia na fakultě stavební ČVUT v Praze, prezentovali své práce týkající se uvedené problematiky a předložili své představy několika alternativních řešení.

Z mého pohledu jsem především hodnotil vysokou připravenost studentů, jejich znalost našeho města i jejich odbornou schopnost využití pokrokové techniky v daném oboru. Stejně vysoko cením účast našich občanů v zaplněném sále ( cca 60 osob) a jejich aktivní přístup k jednání. Bylo to svědectví o zájmu účastníků týkající se budoucnosti Lysé nad Labem, doklad o pozornosti věnované projednávanému tématu. Byly sděleny četné připomínky a názory kritického i vstřícného charakteru. Hodnotím i statečnost studentů, s jakou se vypořádali s nelehkým úkolem.

Večer byl užitečnou příležitostí pro rodáky a starousedlíky seznámit se s pohledy mladých a nezaujatých budoucích projektantů a urbanistů na naše město. Uznání si zaslouží i pracovníci lyské části okresního archivu v čele s organizátorkou akce a ředitelkou, paní Ing.Blankou Řehákovou.

Bernard Knápek, kronikář